مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MOM

مخفف عبارت MOM

Minutes of Meeting
خلاصه مذاکرات در جلسات و تصميمات اتخاذ...