مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UCP

مخفف عبارت UCP

Uniform Customs and Practice
مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی یا...