مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

COMPAS

مخفف عبارت COMPAS

Compressor Maintenance Prediction
سیستم پیش بینی تعمیرات و نگهداری کمپرسور...
LD

مخفف عبارت LD

Laser Diode
لیزرهای دیودی نیم‌رسانا پرفروشترین نوع...
URI

مخفف عبارت URI

Upper Respiratory Infection
عفونت دستگاه تنفسی فوقانی مختصرا URI یا...
CPM

مخفف عبارت CPM

Chlor Pheniramine Maleate
کلرفنامین یا کلرفنیرامین (CPM) دارویی...
SPC

مخفف عبارت SPC

Storm Prediction Center
مرکز پیش بینی طوفان (دولت ایالات متحده)...