مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EPA

مخفف عبارت EPA

EicosaPentaenoic acid
ایکوساپنتانوییک اسید (EPA) اسید چرب با...
CIRC

مخفف عبارت CIRC

Centre International de Recherche sur le Cancer
مرکز جهانی تحقیقات سرطان یا CIRC یک...
APOLLO

مخفف عبارت APOLLO

Americas Program for Orbital and Lunar Landing Operations
پروژه فضایی آپولو (Apollo Program) یکی...