مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CTC

مخفف عبارت CTC

Centeral Traffic Control
این عبارت مخفف در راه آهن کاربرد دارد و...