مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EFW
مخفف عبارت EFW
Estimated Fetal Weight
EFW به معنی وزن تخمینی جنین درون رحم در...
HC
مخفف عبارت HC
Head Circumference
HC به معنی محدوده سر در سونوگرافی هست و...
ECPM
مخفف عبارت ECPM
Effective Cost Per Mille
عبارت eCPM به معنای هزینه موثر تبلیغات...
RPM
مخفف عبارت RPM
Revenue Per Thousand ( Ad Impression )
RPM به معنای درآمد به ازای هر ۱۰۰۰...
BWG
مخفف عبارت BWG
Birmingham Wire Gauge
BWG برای قطر میخ با واحد بين‌المللي گيج...