مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EFW

مخفف عبارت EFW

Estimated Fetal Weight
EFW به معنی وزن تخمینی جنین درون رحم در...
HC

مخفف عبارت HC

Head Circumference
HC به معنی محدوده سر در سونوگرافی هست و...