مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HFRS
مخفف عبارت HFRS
Hantavirus hemorrhagic Fever with Renal Syndrom
تب خونریزی دهنده به همراه سندرم کلیوی...
RHS
مخفف عبارت RHS
Ramsay Hunt Syndrome
سندرم رامسی هانت نوع دو نام بیماری است...
EVER
مخفف عبارت EVER
Epidermodysplasia Verruciformis
اپیدرمودیسپلیژا وروسِفورمیس که به آن...
SARS
مخفف عبارت SARS
Severe Acute Respiratory Syndrome
نوعی بیماری تنفسی حاد که توسط ویروس...
H1N1
مخفف عبارت H1N1
Hemagglutinin type 1 Neuraminidase type 1
آنفلوآنزای خوکی بیماری تنفّسی خوک‌ها...
HBSAG
مخفف عبارت HBSAG
Hepatitis B Surface AntiGen
هپاتیت B یا هپاتیت ب, نوعی بیماری عفونی...
SIV
مخفف عبارت SIV
Simian Immunodeficiency Viruses
ویروس‌های نقص ایمنی میمونی (SIV)...
HTLV
مخفف عبارت HTLV
Human T-Cell Lymphotrophic Viruses
ویروس لنفوتروپیک T انسانی تایپ یک...
CRISPR
مخفف عبارت CRISPR
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله‌دارِ...