مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MPH

Miles Per Hour

مایل بر ساعت واحدی برای اندازه گیری سرعت می باشد

1mile per hour = 0.44704 m / s
MPH
ارسال نظر

ارسال نظر