مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NPT

مخفف عبارت NPT

Nocturnal Penile Tumescence
نعوظ صبحگاهی یا بلند شدن آلت هنگام خواب...
هواناجا

مخفف عبارت هواناجا

هواپیمایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
هواناجا هواپیمایی متعلق به نیروی...