مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PGD

مخفف عبارت PGD

Preimplantation Genetic Disorders
وجود بیماری‌های ژنتیكی در زوجین یا...
SSSS

مخفف عبارت SSSS

Staphylococcal Scalded Skin Syndrome
نشانگان پوست‌ریزی‌دهنده استافیلوکوکی...
DOTS

مخفف عبارت DOTS

Directly Observed Treatment Short
درمان کوتاه‌مدت بیماری سل مخفف DOTS به...
CMR

مخفف عبارت CMR

Cardiac Magnetic Resonance
تصویربرداری تشدید مغناطیسی قلبی عروقی...
IFF

مخفف عبارت IFF

Identification Friend or Foe
شناسایی دوست یا دشمن (IFF) یک سیستم...