مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CSR

مخفف عبارت CSR

Corporate Social Responsibility
مسئولیت اجتماعی برند که به مسئولیت...
GDPR

مخفف عبارت GDPR

General Data Protection Regulation
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه...
CAO

مخفف عبارت CAO

Chief Administrative Officer
مدیر ارشد اداری (CAO) یکی از عنوان‌های...
DBA

مخفف عبارت DBA

Doctor of Business Administration
دکتری مدیریت کسب و کار - با گرایش...