مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HRS
مخفف عبارت HRS
Hepatorenal Syndrome
سندرم هپاتورنال (اغلب به اختصار HRS) یک...
PSC
مخفف عبارت PSC
Primary Sclerosing Cholangitis
بیماری کلانژیت اسکلروزان اوليه (PSC) یک...
HFRS
مخفف عبارت HFRS
Hantavirus hemorrhagic Fever with Renal Syndrom
تب خونریزی دهنده به همراه سندرم کلیوی...
RHS
مخفف عبارت RHS
Ramsay Hunt Syndrome
سندرم رامسی هانت نوع دو نام بیماری است...
ROP
مخفف عبارت ROP
Retinopathy Of Prematurity
رتینوپاتی (مشکلات شبکیه) در نوزادان...
PMD
مخفف عبارت PMD
Pellucid Marginal Degeneration
کراتوکونوس یا قوز قرنیه (Keratoconus)...
ILD
مخفف عبارت ILD
Interstitial Lung Disease
بیماری‌های ارتشاحی منتشر ریه بنام...
EVER
مخفف عبارت EVER
Epidermodysplasia Verruciformis
اپیدرمودیسپلیژا وروسِفورمیس که به آن...
SARS
مخفف عبارت SARS
Severe Acute Respiratory Syndrome
نوعی بیماری تنفسی حاد که توسط ویروس...
ALL
مخفف عبارت ALL
Acute Lymphoblastic Leukemia
لوسمی حاد لنفوئیدی یا به اختصار ALL یکی...
SCA
مخفف عبارت SCA
Sickle-Cell Disease
کم‌خونی داسی شکل یک بیماری ژنتیکی و یک...
TPPA
مخفف عبارت TPPA
Treponema Pallidum Particle Agglutination Assay
سنجش لختگی ذرات تارپیچ پالیدیوم...
FTA-ABS
مخفف عبارت FTA-ABS
Fluorescent Treponemal Antibody Absorption
آزمایش جذب پادتن ترپونمال فلورسنت...