مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AIH

مخفف عبارت AIH

AutoImmune Hepatitis
هپاتیت خود ایمنی بیماری خودایمنی کبد...
HRS

مخفف عبارت HRS

Hepatorenal Syndrome
سندرم هپاتورنال (اغلب به اختصار HRS) یک...
PSC

مخفف عبارت PSC

Primary Sclerosing Cholangitis
بیماری کلانژیت اسکلروزان اوليه (PSC) یک...
HFRS

مخفف عبارت HFRS

Hantavirus hemorrhagic Fever with Renal Syndrom
تب خونریزی دهنده به همراه سندرم کلیوی...
RHS

مخفف عبارت RHS

Ramsay Hunt Syndrome
سندرم رامسی هانت نوع دو نام بیماری است...