مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PBS

مخفف عبارت PBS

Phosphate Buffered Saline
محلول نمکِ فسفات با خاصیت بافری (PBS)...
ATP

مخفف عبارت ATP

Adenosine Tri Phosphate
آدنوزین تری فسفات یا (ATP)، نوکلئوتیدی...