مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UGC
مخفف عبارت UGC
User Generated Content
محتوایی که توسط کاربر تولید شده باشد را...
A
مخفف عبارت A
Ampere
آمپر یکای سنجش جریان الکتریکی در دستگاه...
SC
مخفف عبارت SC
Solid Contain
سالید کانتن. به معنای مواد حلال یا ذرات...