مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PAM

مخفف عبارت PAM

Pulse Amplitude Modulation
مدلاسیون (تلفیق) دامنه پالس که سبب...