مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ع.س

مخفف عبارت ع.س

عقیدتی سیاسی
سازمان عقیدتی سیاسی ناجا نیز مانند سایر...
TOLIMO

مخفف عبارت TOLIMO

Test Of Language by the Iranian Measurement Organizations
تولیمو یک آزمون زبان انگلیسی است که در...
BI

مخفف عبارت BI

Business Intelligence
هوش تجاری را می توان به عنوان یکسری مدل...
NIC

مخفف عبارت NIC

National Intelligence Council
شورای اطلاعات ملی آمریکا مرکزی در میان...