مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UK

مخفف عبارت UK

United Kingdom
بریتانیا یا پادشاهی متحد بریتانیای کبیر...
OIC

مخفف عبارت OIC

Organisation of Islamic Cooperation
سازمان کنفرانس اسلامی OIC دومین سازمان...