مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IAP

مخفف عبارت IAP

ISDN Access Interworking Profile
این استاندارد نسبتاً ناشناخته است، اما...
BRIDGE

مخفف عبارت BRIDGE

Building Radio frequency IDentification for the Global Environment
ساختار شناسه فرکانس رادیویی در محیط...