مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LH

مخفف عبارت LH

Luteinizing Hormone
هورمون لوتئیزان(هورمون لوتئینه کننده...
LH

مخفف عبارت LH

Luteinizing Hormone
هورمون لوتئینه کننده (LH) هورمونی است...