مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RDF

مخفف عبارت RDF

Reality Distortion Field
حوزه تحریف حقیقت (RDF) اصطلاحی است که...
MARC

مخفف عبارت MARC

MAchine Readable Cataloging
مارک (MARC) از استانداردهای به‌کاررفته...
OCLC

مخفف عبارت OCLC

Online Computer Library Center
مرکز کتابخانه رایانه‌ای پیوسته ‍(OCLC)‏...