مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FSH

مخفف عبارت FSH

Follicle Stimulating Hormone
هورمون محرکه فولیکولی (FSH) هورمونی...
TSH

مخفف عبارت TSH

Thyroid Stimulating Hormone
هورمون محرکه تیروئید یا TSH که به وسیله...
ALS

مخفف عبارت ALS

Amyotrophic Lateral Sclerosis
بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS)...