مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MCITP

مخفف عبارت MCITP

Microsoft Certified Information Technology Professional
مدرک حرفه ای تکنولوژی اطلاعات از...
AFDW

مخفف عبارت AFDW

Active Framework for Data Warehousing
راه حلی برای نگهداری داده ها که توسط...