مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GEZ

مخفف عبارت GEZ

Gebühren Einzugs Zentrale
سرمایه شبکه ZDF آلمان توسط تبلیغات و...
IAA

مخفف عبارت IAA

International Advertising Association
سازمان جهانی تبلیغات IAA یا اتحادیه...
ECPM

مخفف عبارت ECPM

Effective Cost Per Mille
عبارت eCPM به معنای هزینه موثر تبلیغات...