مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ETC

مخفف عبارت ETC

Electron Transport Chain
زنجیره انتقال الکترون مجموعه‌ای است از...