مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CCPR

California Center for Population Research

مرکز تحقیقات جمعیت کالیفرنیا
CCPR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود