مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VCS

مخفف عبارت VCS

Version Control System
کنترل نسخه یا کنترل منبع عبارت است از...
GERD

مخفف عبارت GERD

Gastro Esophageal Reflax Diseas
بیماری رفلاکس (برگشت) اسید معده به مری....
XRD

مخفف عبارت XRD

X Ray Diffraction
پراش (تفرق) اشعه ایکس روشی برای مطالعهٔ...