مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DDP

مخفف عبارت DDP

Deutsche Demokratische Partei
حزب دموکرات آلمان (DDP) حزبی آلمانی بود...
CBRN

مخفف عبارت CBRN

Chemical, Biological, Radiological and Nuclear defense
دفاع ش‌م‌پ‌ه (شین میم پ ه) (اختصاری...