مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SDN
مخفف عبارت SDN
Specially Designated Nationals
فهرست افراد ویژه مشخص شده و بلوک شده...
EVER
مخفف عبارت EVER
Epidermodysplasia Verruciformis
اپیدرمودیسپلیژا وروسِفورمیس که به آن...
BIID
مخفف عبارت BIID
Body Integrity Identity Disorder
اختلال هویت تمامیت بدن و بصورت مخفف...
LAMP
مخفف عبارت LAMP
Linux, Apache, MySQL, and PHP
لمپ (LAMP) مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای...
BFHI
مخفف عبارت BFHI
Baby Friendly Hospital Initiative
طرح بیمارستان دوست‌دار کودک (به اختصار...
MRSA
مخفف عبارت MRSA
Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus
استافیلوکوک اورئوس (طلایی) مقاوم به متی...
AMP
مخفف عبارت AMP
Accelerated Mobile Pages
شرکت گوگل به تازگی یکی از ابزارهای جدید...
WCMS
مخفف عبارت WCMS
Website Content Management System
سیستم مدیریت محتوای وب که با نام...
XBRL
مخفف عبارت XBRL
eXtensible Business Reporting Language
زبان گزارشگری تجاری برچسبی، زبان...
CVS
مخفف عبارت CVS
Concurrent Versions System
سیستم نسخه‌های هم‌روند یا به اختصار...