مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SDN

مخفف عبارت SDN

Specially Designated Nationals
فهرست افراد ویژه مشخص شده و بلوک شده...
EVER

مخفف عبارت EVER

Epidermodysplasia Verruciformis
اپیدرمودیسپلیژا وروسِفورمیس که به آن...
BIID

مخفف عبارت BIID

Body Integrity Identity Disorder
اختلال هویت تمامیت بدن و بصورت مخفف...
LAMP

مخفف عبارت LAMP

Linux, Apache, MySQL, and PHP
لمپ (LAMP) مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای...