مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ENFP

مخفف عبارت ENFP

Extraverted, Intuitive, Feeling, and Prospecting
برونگرا ، شهودی ، احساساتی و آینده نگری...
NASDAQ

مخفف عبارت NASDAQ

National Association of Securities Dealers Automated Quotation
نزدک (NASDAQ) یک بازار بورس سهام در...
SAH

مخفف عبارت SAH

Sub Arachnoid Hemorrhage
خونریزی زیر عنکبوتیه، یا خونریزی ساب...