مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PIP

مخفف عبارت PIP

Price Interest Point
کلمه پیپ در فارکس، کوچک ترین واحد ارزش...