مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TGA

مخفف عبارت TGA

Thermo Gravimetric Analysis
وزن سنجی حرارتی یا وزن سنجی گرمایی...