مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PVT

Physical Vapor Transport

تبخیر فیزیکی در حمل و نقل
PVT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود