مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VCS

مخفف عبارت VCS

Version Control System
کنترل نسخه یا کنترل منبع عبارت است از...
DINK

مخفف عبارت DINK

Dual Income, No Kids
خانواده بدون فرزند به زوجی گفته می‌شود...
SUMO

مخفف عبارت SUMO

Suggested Upper Merged Ontology
یک آنتولوژی سطح بالا که چندین آنتولوؤی...
FEMA

مخفف عبارت FEMA

Federal Emergency Management Agency
سازمان مدیریت بحران فدرال که به اختصار...