مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AC

مخفف عبارت AC

Assassins Creed
اساسینز کرید یا کیش یک آدم‌کش یا عقیدهٔ...
DODAG

مخفف عبارت DODAG

Destination Oriented Directed Acyclic Graph
گراف جهت دار غیر مدور مقصدگرا که به...
FHS

مخفف عبارت FHS

Filesystem Hierarchy Standard
استانداردِ سلسله‌مراتبِ سیستمِ فایل...
BPDU

مخفف عبارت BPDU

Bridge Protocol Data Unit
در کانفیگ شبکه در سیسکو وقتی میخواهیم...
SUDO

مخفف عبارت SUDO

Substitute User Do
جانشینی امتیاز کاربر یا سودو نرم‌افزاری...