مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CERL

مخفف عبارت CERL

Consortium of European Research Libraries
کنسرسیوم اروپایی کتابخانه‌های تحقیقاتی...
CAF

مخفف عبارت CAF

Confederation of African Football
کنفدراسیون فوتبال آفریقا مدیریت‌کننده و...
BIPM

مخفف عبارت BIPM

Bureau International des Poids et Mesures
اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها،...