مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IT

مخفف عبارت IT

Information Technology
فناوری اطلاعات (IT)، همچنانکه به‌وسیله...