مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MCA

Middle Cerebral Artery

سرخرگ مغزی میانی یا شریان مغزی میانی یکی از سه شریان اصلی خونرسان به مغز می باشد.

این سرخرگ از تقسیم سرخرگ کاروتید داخلی به دو شاخه اصلی سرخرگ مغزی پیشین و سرخرگ مغزی میانی حاصل می شود و سپس به سمت خارج طی مسیر کرده و در سولکوس لترال به شاخه های ریزتر تقسیم شده و نواحی کورتکس مغز را خونرسانی می کند.

شریان مغزی میانی به چهار شاخه می تواند تقسیم بندی شود:

M1 (سگمان اسفنوئیدال یا افقی)
M2 (سگمان اینسولار)
M3 (سگمان اُپرکولار)
M4 (سگمان کورتیکال)

اکثریت سطح خارجی مغز به جز نواحی فوقانی لوب پاریتال که توسط سرخرگ مغزی پیشین و نواحی تحتانی لوب تمپورال و اکسیپیتال که توسط سرخرگ مغزی پسین خونرسانی می شود؛ توسط این سرخرگ مشروب می گردد.

بخش فوقانی آن به ناحیه اینفرولترال لوب فرونتال یعنی ناحیه بروکا یا همان بیان زبان(Language expression) خونرسانی میکند

بخش تحتانی آن به ناحیه لترال لوب تمپورال یعنی ناحیه ورنیکه یا همان درک زبان(Language comprehension) خونرسانی میکند.

شاخه های عمقی آن به قسمت هایی از کپسول داخلی و هسته های قاعده ای خونرسانی می کند.
MCA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود