مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PIA

مخفف عبارت PIA

Polysaccharide Intercellular Adhesion
استافیلوکوک اپیدرمیدیس، کوکسی گرم مثبت...
VVT

مخفف عبارت VVT

Variable Valve Timing
سامانه زمان‌بندی متغیر (VVT) سامانه باز...
DRT

مخفف عبارت DRT

Demand Responsive Transport
حمل و نقل پاسخگو یا حمل و نقل پاسخگو به...
LEZ

مخفف عبارت LEZ

Low-Emission Zone
محدوده ترافیکی با انتشار گازهای آلاینده...
IMPS

مخفف عبارت IMPS

Instant Messaging and Presence Services
IMPS سرویس های حضور و چت استاندارد OMA...
PLD

مخفف عبارت PLD

Programmable Logic Devices
وسایل قابل برنامه ریزی (معمولا به چیپ...