مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MCC

مخفف عبارت MCC

Microelectric and Computer technology Corporation
علامت اختصاری MCC انجمن ریزالکترونیک و...
FCC

مخفف عبارت FCC

Federal Communication Commision
علامت اختصاری FCC ، سازمان آمریکائی که...