مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ALD

مخفف عبارت ALD

Alcoholic Liver Disease
سیروز کبدی یا بیماری کبد الکلی (ALD) یا...