مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CIP

مخفف عبارت CIP

Carriage and Insurance Paid to
تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا...
ICT

مخفف عبارت ICT

International Commercial Terms
اینکو ترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب...