مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HDI

مخفف عبارت HDI

Human Development Index
شاخص توسعهٔ انسانی (HDI)، شاخصی ترکیبی...