مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ILD

مخفف عبارت ILD

Interstitial Lung Disease
بیماری‌های ارتشاحی منتشر ریه بنام...
CEH

مخفف عبارت CEH

Certified Ethical Hacker
ین مدرك بر روی تكنیكها و تكنولوژیهای هك...
CRP

مخفف عبارت CRP

Capacity Requirement Planning
CRP عبارتست از عمل تخمين، اندازه‌گيري،...