مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PSH

مخفف عبارت PSH

Pumped Storage Hydroelectricity
نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای نوعی ذخیره انرژی...
RSI

مخفف عبارت RSI

Relative Strength Index
شاخص قدرت نسبی، (RSI) نماگر فنی تحلیل...