مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRIBF

مخفف عبارت IRIBF

Islamic Republic of Iran Basketball Federation
فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران...
AIC

مخفف عبارت AIC

American Iranian Council
شورای آمریکا-ایران یا به اختصار AIC نام...