مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IR

مخفف عبارت IR

Integrated Reporting
گزارشگری یکپارچه در حوزه حسابداری و...