مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SASR

مخفف عبارت SASR

Special Application Scoped Rifles
تفنگ ضد تجهیزات یا تفنگ دوربین دار...