مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

XP

مخفف عبارت XP

eXtreme Programming
برنامه‌سازی مفرط که به اختصار XP نیز...