مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NLP

مخفف عبارت NLP

Neuro-Linguistic Programming
«برنامه‌ریزی عصبی زبانی» (NLP)، یک...
ACSM

مخفف عبارت ACSM

American Congress on Surveying and Mapping
کنگره نقشه برداری درآمریکا...
ISSGE

مخفف عبارت ISSGE

Iranian Society of Surveying and Geomatic Engineering
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک...
EIRP

مخفف عبارت EIRP

Effective Isotropic Radiated Power
قدرت سیگنال دریافتی در هر نقطه از سطح...