مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AASHTO

مخفف عبارت AASHTO

American Association of State Highway and Transportation Officials
آیین نامه طرح هندسی راه بر اساس...