مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FNA

مخفف عبارت FNA

Flora of North America North of Mexico
گیاهان آمریکای شمالی (معمولاً به صورت...
VPAID

مخفف عبارت VPAID

Video Player-Ad Interface Definition
یک روش ارتباطی بین آگهی و پخش کننده...
CEH

مخفف عبارت CEH

Certified Ethical Hacker
ین مدرك بر روی تكنیكها و تكنولوژیهای هك...
NFC

مخفف عبارت NFC

Near Field Communication
ارتباط حوزه نزدیک یا ان‌اف‌سی (NFC)...
MTTR

مخفف عبارت MTTR

Mean Time To Repair
متوسط زمانی که انتظار می‌رود برای تشخیص...
MTBF

مخفف عبارت MTBF

Mean Time Between Failure
متوسط مدت زمانی که یک سیستم یا مؤلفه ،...